Pan India Management Quiz Competition

Pan India Management Quiz Competition Cash Prize Winner of the Contest held on 16th June 2020 RANK 1: RIPUNJAY DAGARANK 2: MEGHA DHARRANK 3: NEHA BAMNODKAR Rank 4 to Rank 15: Sangeet Raj Niket Siddhanath Thale Adnan Rehmatullah Siddique Swati Jethani Priya Vasant Dahiphale Riya Rajan Shatadi Anil Jain Shreya Ajithkumar Patel Dimple Vijaybahadur Kunal…

Read More