Pan India Management Quiz Competition

Cash Prize Winner of the Contest held on 16th June 2020

RANK 1: RIPUNJAY DAGA
RANK 2: MEGHA DHAR
RANK 3: NEHA BAMNODKAR

Rank 4 to Rank 15:

 • Sangeet Raj
 • Niket Siddhanath Thale
 • Adnan Rehmatullah Siddique
 • Swati Jethani
 • Priya Vasant Dahiphale
 • Riya Rajan
 • Shatadi Anil Jain
 • Shreya Ajithkumar
 • Patel Dimple Vijaybahadur
 • Kunal Bhosle
 • Rao Shubhang Nandkumar
 • Roshan Sadanlal Gupta

Leave a Comment